X-WAVE – Terapia falami akustycznymi

Odkryj razem z Nami świat relaksu i piękna.


X-WAVE – Terapia falami akustycznymi


X-Wave niweluje cel­lulit na tak trud­nych par­ti­ach ciała jak uda i pośladki. Skóra pod­dana zabiegowi staje się gład­sza, jędrna i bardziej sprężysta, a cel­lulit i miejs­cowe niedoskon­ałości są likwidowane.

Pon­adto napię­cie skóry ulega poprawie, niweluje efekt “cięż­kich nóg” i obrzęki poprzez usprawnie­nie przepływu limfy, a tym samym umożli­wia pozby­cie się toksyn z orga­nizmu. X-Wave rozbija komórki tłuszc­zowe także na mięk­kich tkankach takich jak brzuch czy talia.

Urządze­nie wyposażone jest głow­ice Shock­Wave. Shock­Wave to fale dźwiękowe o wzras­ta­ją­cym ciśnie­niu, które wpraw­ia­jąc w drga­nia błony komórek tłuszc­zowych powodują ich roz­puszcze­nie. Tak uwol­niony tłuszcz jest naty­ch­mi­as­towo elim­i­nowany z orga­nizmu poprzez nat­u­ralne pro­cesy metaboliczne.

Pod­czas zabieg usuwa­nia cel­lulitu odczu­cia związane z odd­zi­ały­waniem fal akusty­cznych można porów­nać do niezbyt moc­nych uderzeń. Zabieg X-Wave nie wywołuje jed­nak poczu­cia głęb­szego dyskomfortu.

X-Wave to tzw. “zabieg lun­chowy” – po jego przeprowadze­niu można od razu wró­cić do nor­mal­nej akty­wności. Po każdym zabiegu zale­cany jest ręczny drenaż lim­faty­czny ciała, który wspo­maga wydalanie z orga­nizmu rozbitych komórek tłuszczowych.

X-Wave pozwala na osiąg­nię­cie dobrych efek­tów już po kilku zab­ie­gach. To jak długo utrzy­mają się efekty zabiegu jest kwestią indy­wid­u­alną i zależy między innymi od takich czyn­ników jak dieta, akty­wność fizy­czna, wiek pacjenta.

Zabieg jest całkowicie bez­pieczny, potwierd­zone bada­ni­ami klin­icznymi oraz cer­ty­fikatem CE. O sposo­bie przy­go­towa­nia do zabiegu i ewen­tu­al­nych prze­ci­wskaza­ni­ach, każ­do­ra­zowo poin­for­mują Cię nasi specjaliści.

X-WAVE…
Zmień ksz­tałt swo­jego ciała